Àrees d’activitat

Assessorament legal

Assessorem petites i mitjanes empreses en tots els àmbits del Dret mercantil i econòmic, des de l'entrada en el mercat fins al llançament i distribució dels seus productes i serveis.

A més, acompanyem a particulars concentrant-nos en àmbits específics, per a garantir un màxim de qualitat i coneixement.  

El nostre despatx té una marcada vocació internacional, especialment en relació amb el comerç i les relacions entre Espanya i Alemanya i països de parla alemanya.

Envelope CONTACTI AMB NOSALTRES  _____________________________________________________________________________________________________                                                         

Civil i contractes

Assessorem dins de l'àmbit del Dret civil i de contractes, entre altres, en els següents assumptes:

Envelope CONTACTI AMB NOSALTRES  _____________________________________________________________________________________________________                                                         

Successions

Successions solen ser complexes: la normativa és extensa i la falta de previsió deriva ràpidament en resultats o controvèrsies sense voler. Això ja és així en supòsits d'índole nacional. La cosa es complica en successions amb transcendència internacional.

Per això, ha de preparar-se bé la successió i una vegada arribat el cas, ha d'executar-se encara millor l'última voluntat del causant. A tal fi, ens concentrem en successions que guarden una relació amb Alemanya i Espanya, sigui perquè el causant o hereu viu en un dels dos països, sigui perquè es troben allí béns del cabal relicte. En particular, assessorem en els següents àmbits:

Envelope CONTACTI AMB NOSALTRES  _____________________________________________________________________________________________________                                                         

Mercantil i distribució

El món del comerç ens apassiona. Acompanyem als nostres client, entre altres, en els següents àmbits:

Envelope CONTACTI AMB NOSALTRES  _____________________________________________________________________________________________________                                                         

Societats

En l'àmbit del Dret de Societats prestem assessorament jurídic a empreses i particulars, des de la creació de l'empresa fins a la seva posada en funcionament i gestió. Això inclou, en particular, els següents àmbits:

 • Assessorament en el moment de la creació de l'empresa
 • Constitució de societats i elecció de la forma jurídica correcta (SL, SA, etc.)
 • Assessoria externa en assumptes societaris
 • Assistència en matèria de secretaria de la societat
 • Legalització de llibres societaris (llibre d'actes, contractes, registre de socis)
 • Preparació i realització de juntes generals de socis
 • Gestions i manteniment del Registre Mercantil
 • Assessorament jurídic quant a participacions, sucursals i filials
 • Transformacions, funcions i escissions
 • Compravenda d'empreses
 • Due Diligence, M&A
 • Liquidació de la societat
 • Assistència en l'externalització de serveis típics com la comptabilitat, fiscalitat, personal i auditoria

Envelope CONTACTI AMB NOSALTRES  _____________________________________________________________________________________________________                                                         

Laboral

En l'àmbit del Dret laboral assessorem empreses i particulars, entre altres, en els següents àmbits:

 • Assessorament d'alts directius i administradors en relació amb la seva relació laboral i societària amb l'empresa
 • Contractes de treball
 • Seguretat social
 • Finalització del contracte o relació laboral, acomiadaments
 • Actes de conciliació (CMAC)
 • Representació processal en procediments laborals de la jurisdicció social
 • Reestructuracions, extincions, expedients de regulació d'ocupació (ERE)
 • Expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE)
 • Assistència en l'externalització de serveis a tercers (nòmines, seguretat social etc.)

Envelope CONTACTI AMB NOSALTRES  _____________________________________________________________________________________________________                                                         

Fiscal

En matèria fiscal assessorem particulars concentrant-nos en determinats àmbits que estan relacionats estretament amb les altres àrees d'activitat. El nostre enfocament són sens dubte successions i qüestions fiscals que puguin sorgir en aquest context. Això inclou, entre altres:

Contacti'ns i li orientem amb molt de gust si podem ajudar-lo!

Envelope CONTACTI AMB NOSALTRES  _____________________________________________________________________________________________________                                                         

Litigació i execució

 • Representació processal en assumptes civils i mercantils
 • Reclamacions de quantitat i gestió de cobraments
 • Procés monitori (Alemanya i Espanya)
 • Procés monitori europeu
 • Procés europeu de menor quantia
 • Judicis ordinaris, tràmits de la jurisdicció voluntària
 • Reconeixement i execució de sentències i resolucions a Espanya
 • Títol Europeu per a crèdits no impugnats
 • Arbitratge nacional i internacional
 • Procediments d'insolvència (comunicació i reconeixement de crèdits, representació en la junta de creditors, sol·licitud de declaració de concurs)
 • Mesures preventives per a evitar controvèrsies, conciliacions

Envelope CONTACTI AMB NOSALTRES  _____________________________________________________________________________________________________                                                         

© Copyright

Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt 2020-